KommentitTIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 20.05.2020, päivitetty 20.5.2020

1 Rekisterin pitäjä
Decorasí Oy (y-tunnus: 2932540-7)
Isosaarentie 128, 15270 Kukkila, Puh. 040 5311 551
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Lindblom
Isosaarentie 128, 15270 Kukkila, [email protected], 040 5311 551
3 Rekisterin nimi
Decorasí asiakas- ja markkinointirekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus. Lisäksi tietoja käsitellään asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittämiseen sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää profilointiin, jolla voimme parantaa Decorasí Oy:n tarjoamien palveluiden kohdistamiseen ja oikea-aikaiseen viestintään. Käyttäjä hyväksyy, että yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia.
Asiakastietoja käytetään turvallisesti ja eettisesti. Asiakastietoja käytetään vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.
Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:
Google Analytics (kotisivun analytiikka);
5 Rekisterin tietosisältö
Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.
Muu asiakastieto: alennukset, tarjoukset, tehdyt/toimitetut työt, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot (valittu maksutapa, maksuvälineiden yksilöintitiedot, yksityisasiakkailla henkilötunnus luotolla myytäessä), reklamaatiot ja muut palautteet, takuuasiat, yhteydenotot ja muut kaupalliset tiedot.
6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Tiedot saadaan asiakkailta mm. www.-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai muulla vastaavalla tavalla henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan verkkovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö.
Tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa.
10 Tarkastusoikeus
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.
12 Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
13 Tietojen poistaminen
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.
14 Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla meillä on mahdollista tunnistaa selaimesi ja käyttää saamaamme tietoa esimerkiksi sivustomme vierailujen analysoimiseen Google Analytics -ohjelmalla. Samalla voimme hyödyntää niitä verkkosivujen käyttäjien mielenkiinnon kohteiden tunnistamisessa sekä sivuston jatkokehittämisessä. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä toimintoja voi sen avulla liittää yksittäiseen henkilöön.
Evästeiden käyttöä voit halutessasi säätää muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön voi kieltää muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia.
Loppusäännökset
Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 20.05.2020

DECORASÍ OY | Interior Design | Lahti – Helsinki – Costa del Sol
© Decorasí Oy 2020
Kielet
Suomi